دپارتمان خدمات پاراکلینیک

_

تجهیزات کمک تشخیصی و درمانی

_

موارد تشخیصی و درمانی در بیماری‌های ذیل:

_