کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر مهدی عابد متخصص روانشناس تربیتی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر حسین اخلاقی درمانگر تخصصی کودکان

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر حبیب کبیر عبدی درمانگر نوجوان - خانواده و اختلالات فردی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر میترا جهانگیر راد درمانگر بیماری های روان تنی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر سعید فرهادی مشاور تحصیلی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر سهیلا صادق زاده درمانگر خانواده - زوج درمانگر