دکتر علیرضا محمدی

  • کاندیدای PhD روانشناسی
  • 18 سال دبیر رسمی ریاضی در آموزش و پرورش
  • مدرس دوره و کارگاه های آموزشی
  • دارای 5 مقاله علمی و پژوهشی
5/5