[siteorigin_widget class=”PW_Notice”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Person_Profile”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_New_Opening_Time”][/siteorigin_widget]

درباره من

کارشناس ارشد روانشناس عمومی از دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناس روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران
سه سال متوالی بعنوان مربی نمونه انجمن ازدواج و خانواده کشور در سالهای 1395/1396/1397
ادمین چنل تخصصی آکادمی ایماگوتراپی در تلگرام
سوابق شغلی ،آموزشی ،و درمانی:
 کارمند رسمی معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی شهرستان ری که به انجام امور مشاوره خاانواده و درماان اخاتال
روانی و شخصیتی بمد 1۸ سال مشغول هستم
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوای ورامین بمد 9 سال از سال 13۸1تا1390
 مسئوول کمیته تالیف و ترجمه و همچنین عضو هیا امنای انجمن ازدواج و خانواده کشور
 کارشناس برنامه صبح و خبر در شبکه تلویزیونی خبر؛ کارشناس برنامه رادیویی شابکه ساال مت:برنامه رزساییدممخت
آموزش خانواده وآموزش پیش از ازدواج بمد 3سال(
برنامه زیر پوست شهر م هنر خوب دیدن و مهارتهای زندگی بمد 2 سال(
 سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی شهدای دولت آباد بمد 1سال
 مدرس و مربی مهارتهای زندگی و آموزش خانوادهم fle(از بهزیستی کل کشور
 عضو باشگاه مدرسین ازدواج و شبکه خانواده ری
 سابقه حدود 14هزار ساعت آموزش و حدود 14هازار سااعت مشااروه روانشاناختی و زوج درماانی و مشااوره پایش از
ازدواج
 برگزاری بیش از 500کارگاه آموزشای در دانشاگاهای دولتای و آزاد ؛ انجمان ازدواج و خاانواده و همچناین باشاگاه
مدرسین پیش از ازدواج بهزیستی استانها و شهرستان های کشور
 سابقه تسهیل گری همیاران سالمت روان به مد 7 سال در سازمان بهزیستی ری
 سابقه کار در مراکز خصوصی از جمله مراکز مبامداد در شهرک غرب ،کلینا نیوناد در شاهرک غرب، ،مرکاز آوای
باران در صادقیه و وارنا در ورامین و مرکز اشا در مرزداران(
فهرست ترجمه ،پژوهش ،آموزش و کارگاه های آموزشی
ترجمه:
راهنمای زناشویی آسان
10واقعیت که به شما کم می کند تا رابطه زناشویی تان را به رابطه تبدیل کنید که همیشه آزوی آن را داشته اید
مولیان:هاویل هندریکس و هلن کلی هانتم2013)
مترجمان:حسن رحمانی شمس و نظری م1395)
ترجمه:
دریافت عشق دلخواه تان :راهنمای زوج ها
)مبتنی بر نظریه ایماگودرمانی(
ویرایش بیستمین سال انتشار کتاب
نویسنده:دکتر هارویل هندریکس)۲۰۰۸)
مترجمان:حسن رحمانی شمس و سید مرتضی نظری)۱۳۹۵)
ترمجه:
زوج درمانی کواته مدت مبتنی بر رویکرد امیاگودرمانی
ویژه متخصصان ابلینی
نویسنده:دکرت لو کی وید)۲۰۱۰)
مرتمجان:رمحانی مشس،ابغبان،نظری و دانشیار روانشناسی دکرت حسن توزنده جانی،انتشارت سده
دانش)۱397)

ترمجه:
کتاب کار درایفت عشق دخلواتتا
مبتنی بر نظریه امیاگودرمانی
نویسنده:هندریکس هارویل)۲۰۰۶)
مرتمجان:رمحانی مشس و دانشیار روانشناسی دکرت حسن توزنده جانی
زیر چاپ)۱399)
ترمجه:
راز اپیداری عشق
مهارهتای آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر رویکرد امیاگوتراپی
نویسنده:هندریکس هارویل
مرتمجان:رمحانی مشس/الهرودی /نظری و دانشیار روانشناسی دکرت حسن توزنده جانی،انتشارت سده دانش)۱397)
ترمجه:
ابزستاندنی زندگی زانشویی
نویسنده:دوهرتی)۲۰۱3)
مرتمجان:رمحانی مشس/ابغبان/زهرا بیاتی و دانشیار روانشناسی دکرت حسن توزنده جانی،انتشارات ورجاوند)۱398)
ترمجه:
مشاوره پیش از ازدواج
نویسنده:اسکورتو
مرتمجان:رمحانی مشس/نظری و فوق دکرتا نوشنی صبور امساعیلی،)۲۰۱7،)انتشارات سده دانش)۱397)
ترمجه:
عشق التیام خبش
راتنمایی تولد ات ۱۹سالگی بر اساس رویکرد زوج درمانی مبتنی بر امیاگو
اتلیف:هندریکس
مرتمجان:رمحانی مشس/الهرودی/نظری و دکرت جنات
)۱397)انتشارت سده دانش
ترمجه:
ارتباط موثر
ویژه مهسرا
زوجها چگونه می توان از مشاجره اجتناب منوده،اب هم تعامل مثبت داشته ابشند
اتلیف:مارکوس و اشکلی)۲۰۱7)
ترمجه:رمحانی مشس و مهکاران )۱398)
ترمجه:
تنر عشق ورزید
مبتنی بر رویکرد امیاگودرمانی 20۱۹
اتلی::تندریک
ترمجه رمحانی مشس و مهکاران )۱398)
ترمجه:
تصمیمی به انم طالق
ای کاش این مطالب را قبل از طالق می دانستم
مبتنی بر رویکرد act
اتلیف:النی فاسرت و جوزف فاسرت)۲۰۱7)
ترمجه:رمحانی مشس و مهکاران
ترمجه:
تفت اصل زندگی زانشویی موفق
راهنمای عملی از برجسته ترین کارشناس روابط زوجها
دکرت جان گامتن و انن سیلور
ترمجه:رمحانی مشس و مهکاران
زیر چاپ )۱399)
ترمجه:
تنفر و عشق
اتلیف:گاابرد
ترمجه رمحانی مشس و مهکاران
۲۰۱۰ زیر چاپ)۱399)
ترمجه:
زوج درمانی بر اساس رویکرد روابط آبژه
اتلیف :دیوید شارف)۲۰۱7)
ترمجه رمحانی مشس و مهکاران
زیر چاپ )۱399)
ترمجه:
زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و درما مبتنی بر پذیرش و تعهد)ACT)
آوجییل لو و ماتیو مک کی)۲۰۱7)
رمحانی مشس و مهکاران،زیر چاپ)خرداد ماه 99)
ترمجه:
هببود صمیمیت در روابط عاشقانه و زانشویی
جا کارلسو و لن اسپری)20۱0)
ترمجه:رمحانی مش و مهکارا زیر چاپ)شهریور ۹۹)
پزوهش:
عنوان :بررسی میهوم خرد در بزرگسا ن با استیاده از صیا شخصیتی
در مجله اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پژشکی مشهد
فهرست کارگاههای آموزشی که تاکنون برگزار کرده ام:
 آموزش دوره مربیگری ایماگوتراپیمزوج درمانی( زیر نظر انجمن ازدواج و خانواده
هشت دوره در تهران م40 ساعت(
سه دوره در مشهدم40ساعته(
دو دوره در بندرعباسم۸0ساعته(
چهار دوره در تبریز
ی دوره در زنجان
ی دوره در ساریم۸0ساعته(
ی دوره در شیرازم40ساعته(
ی دوره در کرمانم40ساعته(
دو دوره در اراکم40 ساعته(
 دو دوره در گرگان م۸0ساعته(
 ی در علوم پزشگی رفسنجانم30ساعته(
 دو دوره کارگاه تخصصی ایماگوتراپی در ناحیه 1 و ناحیه 2 آموزش پرورش شهرریم۸ روز(
 هیت دوره کارگاه تخصصی در انجمن ازدواج تهران
 ی دوره 40ساعته در مرداد 9۸در یزد
 ی دوره 24ساعته در سمنان در تیرماه 9۸به همت استانداری
 ی دوره در اهواز م30ساعته(
 آموزش دوره مربیگری شیوه های فرزند پروری براساس پکیج سازمان بهزیستی کشور و نظریه ایماگوتراپی
 5 دوره در تهرانم40ساعت(
 ی دوره در مشهدم40)
 ی دوره در گرگانم60ساعته(

 آموزش مربیگری مهارتهای پیش از ازدواج مtot – )4روزه
در دانشگاههای شریف؛تهران؛ایران ،امیر کبیر ؛علم و صنعت؛شاهد ؛هنر؛پیام نور و علوم بهزیستی ،ساتاری،امام علای ، علاوم
انتظامی ،الزهرا ,ستاد مشترک ،دانشگاه هوا فضا و مخابرا استان تهران دانشگاه آزاد بمد 11سال ادامه دارد.
 آموزش مربیگری پیش از ازدواج دو دوره در البرز و یا دوره در زنجاان و ساه دوره در تبریاز و یا دوره در
مشهد
 10 دوره زیر نظر وزرا ورزش وجوانان در موسسه آموزشی کاربردی مد
 در سال 97 پنج دوره در تهران مربیگری مهارتهای پیش ازدواجمtot)
 برگزاری دو دوره کارگاه تاثیر اختالل شخصیت در روابط زناشویی و زوجی در تهران در سال 139۸
 برگزاریی دوره کارگاه تاثیر اختالل شخصیت در روابط زناشویی و زوجی درمشهد در سال 139۸
 برگزاری کارگاه الگوهای تغییر روابط زناشویی .دو دوره در تهران در سال ۱۳۹۸
 دو دوره سخنرانی در زمینه خانواده های استاندارد در استان قم زیرنظر وزرا ارشاد
 10سخنرانی در زمینه ازدواج موفق با همت علوم پزشگی استان البرز
 سخنرانی در رابطه با مهارتهای زندگی در دبیرستانهای شهرری
 سخنرانی در رابطه با کنترل استرس در مدارس شهرری
 سخنرانی در زمینه تحلیل روابط همسران در وزرا ورزش و جوانان
 برگزاری کارگاه های مهارتهای زندگی در سرای محله نواحی مختلف شهرداری شهرری
 آموزش روشهای مطالعه و یادگیری و برنامه ریزی درسی در سرای محله شهرداری شهرری
 اختال شخصیت ، قبل و بعد از ازدواج – 4روزهمبهزیستی(
 دو دوره کارگاه تایثر اختالل های شخصیت در روابط زوجهام30 ساعته(
 ایماگو درمانی روابط زناشویی 4-روزهمدانشگاه تهران،بهزیستی در سراسر کشور(
 دوره کامل مهارتهای زندگی -4 روزه در درمهرماه و اسیندماه 97 و آبان 9۸ در تهران
دانشگاههای شریف؛تهران؛ایران ،امیر کبیر ؛علم و صنعت؛شاهد ؛هنر؛پیاام ناور و علاوم بهزیساتی ،ساتاری،امام علای ، علاو م
انتظامی ،الزهرا ,ستاد مشترک ،دانشگاه هوا فضا و مخابرا استان تهران ،دانشگاه آزاد بمد 10سال ادامه دارد(
 دوره آموزشی مfle )آموزش پس از ازدواج -3 روزهمبهزیستی و دانشگاه امام علی(
 تیاو زنان و مردان از منظر زیست شناختی و روانشناختی -3روزهمبهزیستی ری(
 کارگاه هوش هیجانی -2روزه
 کارگاه آموزشی تربیت فرزند از تولد تا 19 ساالگی بار اسااس رویکارد ایمااگو درماانی -4روزهمبهزیساتی ری ،انجمان
ازدواج و خانواده(چهار دوره مtot)
 تربیت مربی مهارتهای زندگی در انجمن ازدواجم30ساعت(
 کارگاه تحلیل روانکاوانه عشق در زنان ،مردان،جوانان ،میانسا ن -2روزهمبهزیستی ری و شهر قدس(
 کارگاه انتخاب ،عشق ،ازدواج ، -2روزه
 کارگاه روانشناسی مثبت براساس کتاب روانشناسی مثبت آلن کارمامید؛شادمانی؛شییتگی …( -4روزه
 کارگاه کنترل و سلطه گری در روابط همسران -1روزهمبهزیستی ری و شهر قدس(
 زیرسیستم های انتخاب همسر و تحلیل روابط همسران بر اساس رویکرد ابژه -2 روزهمبهزیستی ری و شهر قدس(
 اعتیاد به اینترنت و موبایل -1روزهمدانشگاه ستاری(
 کارگاه انسان کامل از دیدگاه 7 روانشناس برجسته 2 -روزه
 کارگاه تربیت مدرس و الگوی های تدریس براساس تئوریهای یادگیری وانگیزش- 4 روزه مبرای اساتید دانشگاه آزاد
اسالمی ورامین(
 برگزاری کالس متون ایماگودرمانی با زبان اصلی در بهزیستی ری 45ساعت

جوایز: 

لیست کتب

[siteorigin_widget class=”PW_Pricing_List”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Pricing_List”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Pricing_List”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Latest_News”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Latest_News”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Latest_News”][/siteorigin_widget]