درباره من

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه عد الت
مدرس دانشگاه امارات
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران
دارای پروانه تخصصی با شماره 3655
موسس و مدیر آکادمی روانشناسی سیمین روان
دارای مجوز مرکز تحکیم خانواده زیر نظر وزارت ورزش و جوانان
عضو بنیاد نخبگان
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو انجمن ایرانی روانشناسی
کارشناس صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

سوابق تحصیلی
. فوق دک تری روانشناسی
گرایش : سالمت
دانشگاه : عدالت
1395 – 1394
دکتری روانشناسی
گرایش : تربیتی
دانشگاه : تهران
1393 – 13 90
کارشناسی ارشد روانشناسی
گرایش : تربیتی
دانشگاه : تبریز
1381 – 13 79
کارشناس ی تربیت دبیر
گرایش : دبیری
دانشگاه : مالیر
13 78 – 1375
سوابق تالیف پژوهش
تأ لیف کتاب » روابط انسانی در هزاره سوم«، چاپ اول، انتشارات پلک، تهران،
)چاپ جدید 1388 .)
تأ لیف کتاب »مهارتهای برقراری ارتباط با دیگران با استفاده از مؤلفههای
هوشهیجانی«، پیامآوران نشر روز، تهران، )چاپ جدید 1388 .)
ت ألیف کتاب » نیازسنجی آسیبهای روانی، خانوادگی، اجتماعی، امنیتی،
اخالقی و راههای مقابله با ت أکید بر تکنیک دلفی«، پیامآوران نشر روز، تهران،
)چاپ جدید 1388 .)
ت ألیف کتاب »توسعه فرهنگ حجاب و عفاف ) شناخت آسیبها و راههای
مقابله با آن («، پیامآوران نشر روز، تهران، )چاپ جدید 1388.)ابق پژوهشی
دکتر معصومه حاتمی، دکتر حسن احدی، دکتر حمیدرضا حاتمی، »بررسی
نقش معنویت بر سالمت روان زوجین زیر سه سال زندگی مشترک شهر تهران«.
دکتر معصومه حاتمی، دکتر حسن احدی، دکتر حمیدرضا حاتمی، »معنویت
و سالمت روان در بین زوجین زیر سه سال زندگی مشترک شهر تهران: یک
مقایسه جنسیتی ـ فصلنامه علمی و پژوهشی روانشناسی ایرانی و اسالمی «
Sex therapy for erectile dysfunction: characterestics of
couples, treatment outcome and prognostic
factores.Submitted in:Acta PsychologicaISSN: 0001-
6918under peer review
Structural model of relationships between personality
traits, religious orientations and death obsession submitted
in:Scandinavian Journal of PsychologyISSN: 0036-
5564.under revised
Mental Health Improvement of Tehranian Women with
ObsessiveCompulsive Disorder throughCognitiveBehavioral TherapySubmitted in:Australian Journal of
Psychology
معصومه حاتمی، دکتر جواد اژهای، پیش بینی تعللورزی براساس باورهای
غیر منطقی باورهای ناامیدی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش در سالمت
دانشگاه خوارزمی.
دکترحمیدرضا حاتمی، محسن ابراهیمی، معصومه حاتمی، بررسی رابطه
منبع کنترل و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان روانشناس ی و مشاوره ،
1389( ،چاپ در فصلنامه علمی ـ پژوهش ی(، اند ی شه و رفتار. شماره 18.ژه ها
دکتر محمود قاضی طباطبائی، معصومه حاتمی، دکتر زهرا نقش بررسی
رابطه خودکارآمدی و نگرش با پیشرفت تحصیلی : آزمون هم ارزی مدلهای
ساختاری در دو جنس1392 ،چاپ فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی .
معصومه حاتمی، دکتر زهرا نقش، بررسی سهم متغییرهای سطح دانشآموز و
معلم بر عملکرد خواندن دانشآموزان پایه چهارم براساس دادههای پرلز )2006 )
در نوبت چاپ، فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی.
تجربیات تحقیقاتی
نظر سنجی عمومی در انتخابات هشتم مجلس شورای اسالمی، مرکز مطالعات غرب
شناسی، 1386 .
طرح ملی توسعه فرهنگ حجاب ریاست جمهوری توسط بسیج خواهران، مرکز امور بانوان
ریاست جمهوری 1386.
طرح پژوهشی اعتماد سازی ملی، دفتر مطالعات فرهنگی وزارت علوم،90 ـ 1389 .
تجربیات رسانه ملی
کارشناس شبکه یک )برنامه سی مای خانواده(
کارشناس شبکه یک )برنامه نسخه(
کارشناس شبکه سالمت )دکتر سالم(
شبکه دو )برنامه راه آرامش(
شبکه 3 ( برنامه ویتامین ث(
شبکه چهار )برنامه طلوع و اردی بهشت(
شبکه آموزش ) برنامه صبحی دی گر(
شبکه خبر ) برنامه گفتگوی ویژه خبری (
دروس تدریس شده و کارگاههای اجرا شده در دانشگاه و مراکز علمی
روانشناسی شخصیت، دانشگاه امارات
روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهیدرجایی
کلیات و اصول مشاوره، دانشگاه شهیدرجایی
روشها و فنون تدریس، دانشگاه شهیدرجایی
آمار توصیفی، دانشگاه پیام نور
مدرس مهارتهای زندگی ویژه نهاجا
خالقیت و نوآوری، دانشگاه پیام نور
استاد مدعو در پروژه علمی طرح ملی توسعه فرهنگ حجاب ریاست جمهوری
مدرس دورههای طرح بصیرت ویژه خانوادههای سپاه پاسداران
استاد راهنمای پروژه خالقیت و نوآوری و تأثیر آن در محیط آموزشی )دوره های ضمن خدمت
وزارت آموزش و پرورش(
استاد راهنمای پروژه راه کارهای تلفیق علم ریاضی با علوم انسانی )دوره های ضمن خدمت
وزارت آموزش و پرورش(
استاد راهنمای پروژه نقش زن در خانواده و تأثیر آن در پیشبرد اهداف اسالمی )دورههای
ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش(
مدرس طرح مکمل و فوق برنامه وزارتی آموزش و پرورش )دوره های ضمن خدمت وزارت
آموزش و پرورش(
مدرس روش تحقیق )دوره های ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش(
مدرس دورههای پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر )دوره های ضمن
خدمت وزارت آموزش و پرورش(
مدرس بیماریهای مقاربتی )دوره های ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش(
مدرس آمار توصیفی و استنباطی ویژه مدیران)دوره های ضمن خدمت وزارت آموزش و
پرورش(
استاد راهنمای دو طرح پرسش مهر کشوری
مدرس طرح توجیهی جشنواره خوارزمی
مدرس آموزش خانواده در طرحهای بصیرت سپاه و وزرات دفاع و نهاجا
سوابق تالیف کتاب
تألیف کتاب »روابط انسانی در هزاره سوم«، چاپ اول، انتشارات پلک، تهران، )چاپ جدید
.)1388
تألیف کتاب »مهارت های برقراری ارتباط با دیگران با استفاده از مؤلفه های هوش هیجانی«،
پیامآوران نشر روز، تهران، )چاپ جدید 1388 .)
تألیف کتاب »نیازسنجی آسیب های روانی، خانوادگی، اجتماعی، امنیتی، اخالقی و راههای مقابله
با تأکید بر تکنیک دلفی« ، پیام آوران نشر روز، تهران، )چاپ جدید 1388 .)
تألیف کتاب »توسعه فرهنگ حجاب و عفاف )شناخت آسیبها و راههای مقابله با آن («،
پیامآوران نشر روز، تهران، )چاپ جدید 1388 .)
سوابق مس ئولیت های اجرایی
عضو هیات علمی
– دارای پروانه تخصصی سازمان نظام روان شناسیعضو هیات علمی و هیات مدیره مرکز مشاوره بهار زندگی
-مشاورتخصصی در کلینیک های مرکز مشاوره روشنا پاسداران،مرکز بهارجنت آباد، درمانگاه منطقه
14 پیروزی.
مجری و مدرس دوره ها و کارگاههای آموزشی طرح های بصیرت، مهارتهای زندگی و مشاوره های
خانواده سازمانها و نهادها )سپاه،صنایع دفاع،نیروی هوایی، نیروی دریایی، بسیج خواهران و…(
کارشناس تخصصی صدا و سیما ) شبکه آموزش برنامه صبحی دیگر )50 برنامه زنده تا کنون
-شبکه خبر . برنامه زنده خبری دو نیم ساعت /برنامه زنده ویتامین سه شبکه سه، برنامه زنده راه
آرامش شبکه دو، یک فنجان سالمت شبکه دو(
کارشناس تخصصی برنامه اینجا دادگاه نیست رادیو فرهنگ
کارشناس تخصصی برنامه تولیدی و زنده طلوع شبکه چهار
کارشناس تخصصی برنامه تولیدی دکتر سالم شبکه آموزش
کارشناس تخصصی برنامه های خبری )گفتگوی ویژه خبری( شبکه بین المللی شبکه خبر
عضو کارگروه تعامالت دینداری دانشگاه تهران
دستیار آموزشی طرح بالندگی معنوی دانشگاه تهران)کارگروه دکتر غباری بناب(
دستیار آموزشی طرح خالقیت در ارتباطات بین فردی دانشگاه تهران)کارگروه دکتر افروز استاد
ممتاز دانشگاه تهرن(
دستیار آموزشی طرح دینداری در جهان معاصر تهران)کارگروه دکتر گواهی،رئیس مرکز ادیان(
روانشناس در امور خانواده و زوج درمانی کلینیک فرهنگیان
مشاور و مدیر اجرایی در پروژه علمی طرح ملی توسعه فرهنگ حجاب ریاست جمهوری توسط بسیج
خواهران )1386 )
مشاور در پروژه خالقیت و نوآوری و تأثیر آن در محیط آموزشی در دانشگاههای منطقه هفت
دانشگاه آزاد اسالمی)1387 )
طرح پژوهشی اعتماد سازی ملی، دفتر مطالعات فرهنگی وزارت علوم-، 90- 1389).در حال تصویب(
نظر سنجی عمومی در انتخابات هشتم مجلس شورای اسالمی، مرکز مطالعات غرب شناسی، 1386 .
مشاور ومدیر اجرایی در پروژه نگرش سنجی در انتخابات مجلس هشتم در سراسر کشور)1386 )
ناظر طرح های تحقیقاتی و پژوهشی خالقیت و نوآوری منطقه هفت دانشگاه آزاد اسالمی دبیر
کمیته پژوهش منطقه آموزش و پرورش منطقه سامن
کارشناس رادیو فرهنگ در برنامه های الف( اینجا دادگاه نیست( ریحانه
کارشناس مجری برنامه تلویزیونی نقدی بر آنتونی رابینز )تولیدی البرز(
دبیر همایش بزرگ نقش زن در خانواده و پیشبرد اهداف اسالمی
دبیر همایش بزرگ مبانی تحکیم وحدت از دیدگاه قرآن و سنت )ع(
دبیر همایش بزرگ نبی مهر به مناسبت سال پیامبر اعظم )ص(
دبیر ستاد اتحاد سال پیامبر اعظم )ص( آموزش و پرورش
دبیر ستاد بزرگداشت سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی آموزش و پرورش
دبیر ستاد بزرگداشت سال شکوفایی و نوآوری آموز ش و پرورش
ارائه مقاله در همایش بزرگ مربیان عقیدتی و کسب مقام اول در همایش
ارائه مقاله در همایش بزرگ زن و اتحاد ملی و کسب مقام در همایش
ارائه مقاله در همایش بزرگ آیه های ایثار و تالش و انتخاب به عنوان زن ایثارگر کشور
عضویتها

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
دبیر جهارمین ستاد انتخاباتی ستاد مرکزی سازمان
عضو بنیاد نخبگان اداره کل نخبگان بنیاد شهید
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو انجمن ایرانی روانشناسی
عضو هیات علمی و اجرایی هیات مدیره کنفرانس بین المللی سبک زندگی ایرانی- اسالمی
عضو فعال بسیج علمی و پژوهشی کشور
عضو فعال بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و دانش آموزی از سال 67 تاکنون
عضو کارگروه عفاف و حجاب در کشور
عضو هیأت تحریریه ماهنامه مبین دانشکده تربیت معلم قرآن و حدی ث)1376 )
عضو هیأت تحریریه ماهنامه نگاه منطقه سامن )وزارت آموزش و پرورش، 1381 تا 1383 )
عضو هیأت تحریریه ماهنامه پیک زهرا منطقه سامن)وزارت آموزش و پرورش، 1381 تا 1383 )
عضو هیأت تحریریه مجله امنیت )قرب سازندگی به عنوان روانشناس(
زمینههای تحقیقاتی مورد عالقه
مشاوره قبل ازدواج
تحکیم بنیان خانواده
غنی سازی روابط زوجین
حل تعارضات زوجین
آموزش مهارتهای زندگی
آموزش مهارتهای تحمل آشفتگی
آموزش مهارتهای ذهنآگاهی
آموزش مهارتهای تنظیم هیجان
آموزش مهارتهای ارتباط موثر
آموزش مهارتهای گفتگو
آموزش مهارتهای حل مسئله
جلوگیری از طالق عاطفی
فنون ارتباط صحیح
آموزش روابط زناشویی و آسیب شناسی آن
اصول بهداشت روانی در اسالم و تطبیق آن با روانشناسی غربی
راهکارهایی برای گسترش دین از بعد روانشناسی
حوزه های مرتبط در زمینه روانشناسی تربیتی و تعلیم و تربیت
استراتژی های روانشناسی در جامعه
ارائه راهبرد ازدواج آسان
راهنمایی و مشاوره جوانان در حل مسائل و مشکالت
مشاوره و راهنمایی در ابعاد زوج درمانی
بررسی راهکارهای عملی جلوگیری از طالق
ترویج سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
آسیب شناسی شکاف بین نسلها
آموزش نظریه های جدید روانشناسی
تربیت فرزند و روابط والدین و فرزندان

تخصص و جوایز