[siteorigin_widget class=”PW_Notice”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Person_Profile”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_New_Opening_Time”][/siteorigin_widget]

درباره من

سوابق علمی-پژوهشی:

عناوین سال

 • چاپ مقاله در دومین همایش علوم انسانی 1395
 • چاپ مقاله در کنفرانس ملی روانشناسی 1395
 • چاپ مقاله در کنفرانس دانش و فناوری 1395
 • چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی یافته هاي علوم انسان ١٣٩٥
 • پژوھش در خصوص میزان گرایش خرید از فروشگاه ھای شھروند ١٣٩٧
 • پژوھش در میزان ماندگاری در درمان متادن در مرکز سعادت آباد ١٣٩٨
 • پژوھش در رابطه تاثیروالدین معتاد در میزان اختلال کودکان ١٣٩٨
 • پژوھش تفاوت میزان ھوشبھر کودکان داری اختلال یادگیری با کودکان عادی ١٣٩٨
 • پژوھش توالی مراحل رشد حرکتی پیش بین اختلال یادگیری ١٣٩٩
 • پژوھش تاثیر تنطیم ھیجانی بر گرایش بھ عود در معتادان ١٣٩٩
 • طرح ازدواج بدون طلاق با آموزش مھارتھای پیش از ازدواج ١٣٩٩

تخصص ها

 1. داراي پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نطام روانشناسی کشور
 2. عضو انجمن مشاوران و روانشناسان کشور
 3. دبیر انجمن روانشناسی دانشگاه اسلام شهر (سال1389-1390)
 4. برگزار کننده گارگاههاي آموزشی
 5. برگزار کننده سمینارهاي انلاین
 6. برگزار کننده چندین کارگاه رایگان براي والدین کودکان با نیاز خاص
 7. معاونت اجرایی بر گذاري همایش و بزرگداشته
[siteorigin_widget class=”PW_Latest_News”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Latest_News”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Latest_News”][/siteorigin_widget]