تاب آوری بازگشت به تعادل اولیه

تاب آوری معادل واژه Resilience است. در فرهنگ لغت، این کلمه، خاصیت کشسانی، بازگشت پذیری و ارتجاعی معنا شده است، ولی در متون بهداشت روانی تاب‌آوری یعنی بازگشت به تعادل اولیه یا سازگاری مثبت در واکنش به شرایط مخاطره آمیز یا ناگوار. ... ادامه مطلب