کارگاه تغذیه در بیماری های روانشناختی

مدرس: دکتر حاجی لوئیان - متخصص تغذیه

مجری: کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره باور مثبت

کارگاه بیماری های قلبی و عروقی، آسم و ریه، بیماری های غدد برای روانشناسان متخصص

مدرس: دکتر مولوی - دکترای سلامت - پست دکترای سایکوسوماتیک

مجری: کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره باور مثبت

کارگاه داروشناسی ویژه دانش آموختگان روانشناسی

مدرس: دکتر افشین طیبی - روانپزشک، روانشناس سلامت و روانشناس سرطان

مجری: کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره باور مثبت